Article Lead Image

Photo via alexeyklyukin/Flickr

Türkiye’nin Tor engellemesi nasıl aşılır?

Türkiye’nin Tor engellemesi nasıl aşılır

 

Patrick Howell O'Neill

Internet Culture

Earlier today, the Daily Dot posted an article providing instructions on how to avoid the Turkish government’s ban of the Tor anonymity software. Courtesy of translator Efe Kerem Sözeri, here’s a Turkish version of that article.

Türkiye hükümeti gittikçe artan bir ?nternet sansürü kampanyas? dahilinde Twitter ve YouTube gibi siteleri engelliyor.

Sansürü a?mak için onbinlerce Türkiyeli Tor’a yöneldi. Tor, interneti engel ve yasaklamalar olmadan kullabilmeyi sa?layan anonim bir a?.

Bu nedenle Türkiye hükümeti beklenen bir ad?m att?: Tor Projesi‘nin web sitesine giri?leri engelledi.

Türkiye’de iseniz ihtiyac?n?z olan tek ?ey Tor sitesinin bir kopyas? (mirror).

En kolay yöntem email ile almak. Eposta hesab?n?z? aç?n, “Windows” yaz?p gettor@gettor.torproject.org adresine gönderin.

You can get the #Tor Browser Bundle for Windows via email by sending “windows” to gettor@gettor.torproject.org.

You can get the #Tor Browser Bundle for Windows via email by sending “windows” to gettor@gettor.torproject.org.

— Runa A. Sandvik (@runasand) March 27, 2014

Ayr?ca, internette Tor uygulamas?n?n birebir kopyas?n? bulunduran siteler var (mirrors). Bunlar sayesinde Twitter, YouTube ve istedi?iniz tüm sitelere girebilirsiniz. Tor Projesi bu kopya sitelerin bir listesini tutuyor. Biz bu listeyi sizin için a?a??da derledik.

Australia

Austria, Austria 2, Austria 3, Austria 4

Canada

Czech Republic

Denmark

Estonia

France, France 2, France 3, France 4

Germany, Germany 2, Germany 3, Germany 4, Germany 5, Germany 6, Germany 7, Germany 8, Germany 9, Germany 10, Germany 11, Germany 12, Germany 13

Great Britain

Hungary

Iceland, Iceland 2

– India

International

Lithuania

Luxembourg

Mexico

Netherlands

Norway

Romania

– Russia

Spain

Sweden

Turkey

United States, United States 2, United States 3, United States 4, United States 5, United States 6

Türkiye d???nda olanlar?n Türkiye’dekilere yapaca?? önemli yard?mlardan biri Tor’un birebir kopyas?n? sa?lamak. Bu sayede sürekli de?i?en ve büyüyen bir hedefi herhangi bir hükümetin hedef almas? daha da zorla?acakt?r. Bunu nas?l yapabilece?inize dair bir rehberi ?uradabulabilirsiniz. Türkiye d???ndakiler ayr?ca Tor köprüsü ad? verilen bir rol de üstlenebilirler. Bu sayede Tor a?? daha da güçlenecektir. Bunun nas?l yap?labilece?ini de ?urada özetledik.

Photo via Alexeyklyukin/Flickr (CC BY SA 2.0)

Share this article

*First Published:

 
The Daily Dot